Tag Archives: prototype

Prototype trong JavaScript

Javascript không có class như các ngôn ngữ khác như C#, Java … JavaScript có một thứ khác để các Object thừa kế các property – đó là prototype. Hiểu một cách trực quan thì prototype là cha của một object. Ở bài về object mình đã nói mọi thứ trong JS đều là object (trừ null và undefined) đều là object, mỗi object sẽ có một thằng cha (prototype) của nó. Array thì prototype của nó là Array.prototype, cha của string là String.prototype.

Một điểm nữa là mỗi thằng cha sẽ có một thằng cha khác, thằng cha … Continue reading Prototype trong JavaScript