Tag Archives: scope

Scope và Closure trong JavaScript

Scope là khái niệm quen thuộc trong hầu hết các ngôn ngữ lập trình, hiểu rõ về scope giúp người viết code tránh các side-effect, thiết kế code tốt hơn. Còn closure thì có ngôn ngữ có, có ngôn ngữ thì không (như C/C++ thì k có closure, Java hiện tại cũng chưa có) nên chưa chắc mọi người đều biết, nhưng trong JS thì closure là một thứ quan trọng và là cội nguồn của rất nhiều thứ hay ho sau này. Scope Scope quy định về visibility và life time của biến và các tham số, có thể hiểu … Continue reading Scope và Closure trong JavaScript