Tag Archives: variable

Vài thứ về variable types trong PHP

Tất cả các biến trong PHP đều có kí hiệu dolar ở trước như vầy, không có từ khóa khai báo như int, double, …. như C++ hay var như JS, … nếu chuyển từ ngôn ngữ khác qua PHP kiểu gì viết 10 biến cũng quên dấu $ hết 7 biến

PHP tự động convert type của biến khi cần thiết, kiểu như ban đầu cái biến là số integer, lúc cần nó convert qua chuỗi (string) luôn, coder khỏi phải lăn tăn Variable trong PHP là Perl-like (giống Perl) Không cần phải khai báo biến trước rồi mới gán … Continue reading Vài thứ về variable types trong PHP