Vài thứ về variable types trong PHP

 • Tất cả các biến trong PHP đều có kí hiệu dolar ở trước như vầy, không có từ khóa khai báo như int, double, …. như C++ hay var như JS, … nếu chuyển từ ngôn ngữ khác qua PHP kiểu gì viết 10 biến cũng quên dấu $ hết 7 biến

 • PHP tự động convert type của biến khi cần thiết, kiểu như ban đầu cái biến là số integer, lúc cần nó convert qua chuỗi (string) luôn, coder khỏi phải lăn tăn
 • Variable trong PHP là Perl-like (giống Perl)
 • Không cần phải khai báo biến trước rồi mới gán giá trị, gán ngay lúc khai báo luôn cũng được

 • PHP có 8 kiểu dữ liệu cho biến: Integers, Doubles, Booleans, NULL, Strings, Arrays, Objects, Resources. Ba cái thằng sau cùng (Arrays, Objects, Resources) sẽ được nói ở những bài sau.
Sử dụng các kiểu dữ liệu khác như là booleans
 • Nếu một số bằng 0 thì nó là false, các số nguyên (integer) khác 0 là true, kiểu như vầy
 • Số thực (Doubles) không sử dụng được cho việc này
 • NULL luôn là false

 • Chuỗi là false khi nó là chuỗi rỗng hoặc chuỗi “0”, các trường hợp khác là true

 • Mảng không chứa giá trị nào đồng nghĩa với false, mấy trường hợp khác thì là true.

Còn object với resource thì nói sau.

/* Mình viết mấy đoạn if() kia hơi lầy, bạn sửa lại cho tự nhiên nhé :p  */

Dấu nháy đơn ( ‘ ) và dấu nháy kép ( ” ) với string

Cả 2 loại dấu nháy này đều được sử dụng để đánh dấu chuỗi.

Dấu nháy đơn ( ‘ ) sẽ coi mọi thứ bên trong nó là string hết, nhìn ví dụ trên sẽ thấy trình thông dịch không thay thế các biến bằng giá trị của nó mà cầm nguyên cái chuỗi rồi echo ra.

Với dấu nháy kép ( ” ) thì trình thông dịch sẽ phải phân tích chuỗi, chỗ nào có tham chiếu tới biến thì nó lấy giá trị của biến để bỏ vào. Điều này thể hiện rõ ở đoạn code trên.

Không những với biến mà nếu kí tự đặc biệt như dấu tab, dấu \, dấu nháy “, … muốn thể hiện ra ngoài được thì phải được bỏ trong dấu nháy kép, chứ dấu nháy đơn thì đừng hòng.

Đặt tên biến.

Ngắn gọn thôi:

 • Tên hợp lệ: Bắt đầu bằng kí tự hoặc dấu gạch dưới _. Có thể chứa số, kí tự, dấu gạch dưới nhưng không chứa các kí tự đặc biệt như + , – , % , ( , ) , & , …v.v…
 • Tên không hợp lệ: Ngược với tên hợp lệ :p

Tham khảo: Tutorialspoint

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *